ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De VOF MJco, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Goedendaglaan 133 en ondernemingsnummer 0759.838.216.

Contactgegevens:

 • E-mailadres: hello@mjco.be
 • Telefoonnummer: 0032 473 82 60 33 (Marijn) en 0032 473 41 08 72 (Jolien)

 

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail.
 2. Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt.
 3. Dienstverlener: de VOF MJ CO
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van aanvaarding van de offerte.
 5. Klant: De ondernemer die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en wij.
 7. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 8. Website: www.mjco.be

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten; en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 3 – Offertes

3.1. De Dienstverlener zal een offerte opstellen na een eerste kennismaking. Een offerte uitgaande van de Dienstverlener is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de klant als klant schriftelijk zijn/haar akkoord verklaart met de offerte, de Dienstverlener de opdracht heeft aanvaard én het voorschot is betaald van 20% (tenzij anders overeengekomen). Bij het plaatsen van de bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet hij/zij af van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

3.2. Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomende levering of prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven zoals uiteengezet in de offerte.

3.3. Nadat de overeenkomst is aangegaan door middel van een schriftelijk akkoord per mail of door ondertekening van de offerte kan de klant niet meer afzien van zijn/haar bestelling, tenzij met akkoord van de Dienstverlener. De prijzen staan steeds vast.

3.4. De Dienstverlener heeft het recht de bestellingen te annuleren indien deze dubbelzinnig zou zijn.

3.5. De Dienstverlener kan evenwel niet aan de offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat deze een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.6. De prijzen vermeld in de offerte zijn steeds exclusief BTW. De prijzen die worden opgegeven zijn steeds op basis van de geldige tarieven.

3.7. Alle bijkomende kosten zijn steeds ten laste van de klant, ongeacht de aard ervan. Deze worden rechtstreeks aan de klant gefactureerd en door de klant betaald, tenzij anders overeengekomen.

3.8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4- Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten aan. De juiste omvang van de opdracht van de Dienstverlener zal worden uiteengezet in de offerte.

4.2. De Dienstverlener zal op een professionele manier de nodige inspanningen leveren om haar dienstverlening zo goed mogelijk bij uw wensen te laten aansluiten. De Dienstverlener doet het nodige om de overeenkomst uitvoeren naar haar best inzicht en vermogen. Dit betreft een inspanningsverbintenis en kan nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis. De Dienstverlener kan geen garanties geven.

4.3. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden zonder dat zij de klant hiervan op de hoogte moet stellen.

4.4. Soms moet de Dienstverlener over bijkomende informatie beschikken vooraleer de overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Jij bent als klant gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken, o.a. in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen. Als jij herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om uw verplichtingen na te komen, heeft de Dienstverlener het recht om haar overeenkomst eenzijdig te verbreken, prestaties stop te zetten, en/of een eindfactuur te versturen alvorens alle diensten geleverd zijn.

4.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt. Wanneer de Dienstverlener een advertentie ter goedkeuring overmaakt aan de klant én deze wordt goedgekeurd, kan de Dienstverlener niet instaan voor eventuele vergissingen.

4.6. Revisierondes: De Dienstverlener voorziet per opdracht 3 revisierondes, tenzij anders overeengekomen. De klant heeft per ronde 14 dagen de tijd om feedback te geven of verbeteringen door te sturen per e-mail. De Dienstverlener doet daarna het nodige om de aanpassingen door te voeren. Elke bijkomende correctie of aanpassing buiten deze 3 rondes, zullen worden aangerekend tegen e in de offerte vermelde uurprijs.

 

Artikel 5 – Levertermijnen

5.1. De planning en uitvoering van de werken geschieden pas na betaling van het contractueel bedongen voorschot en nadat u uw verplichtingen krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden volledig bent nagekomen. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden hebben wij het recht om het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken.

5.2. De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die de Dienstverlener aangaat betreft geen resultaatsverbintenis. De Dienstverlener doet uiteraard het nodige om haar diensten binnen de gestelde termijn te leveren. Een vertraging in de levering kan evenwel geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.3. Voorts heeft de Dienstverlener het recht om, indien zij door overmacht wordt gehinderd, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 

Artikel 6 – Facturatie en betaling

6.1. De Dienstverlener maakt steeds een factuur op conform de gemaakte afspraken. De factuur zal steeds elektronisch worden verstuurd, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient te worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

6.2. Betalingen worden gefactureerd en zijn verschuldigd als volgt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen:

 • 20% na goedkeuring offerte
 • 80% bij oplevering

6.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.4. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Dienstverlener recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (zowel hoofdsom als intresten en schadevergoeding) volledig betaald zijn.

 

Artikel 7 – Duurtijd, beëindiging of annulatie van de overeenkomst

7.1. De duurtijd zal steeds worden uiteengezet in de offerte.

7.2. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

7.2. De klant heeft de mogelijkheid om de opdracht te annuleren of vroegtijdig te beëindigen via schriftelijke kennisgeving (e-mail) en dit enkel binnen de 48u na goedkeuring van de offerte. De klant dient in dit geval nog steeds het voorschot van 20% te betalen.

7.3. Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, alsmede in geval van faillissement, van aanvraag van uitstel van betaling, van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, wordt de klant van rechtswege geacht in verzuim te zijnen dan heeft de Dienstverlener het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn. In al deze gevallen is elke vordering van de Dienstverlener lastens de klant dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1. De Dienstverlener behoudt haar intellectuele eigendomsrechten op alles wat zij heeft geschreven of ontwikkelt tijdens haar opdracht, inclusief, doch niet limitatief, haar systemen, software, methodologieën, verslagen,…
De Intellectuele eigendomsrechten berusten aldus steeds bij de Dienstverlener, m.a.w. de Dienstverlener blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Deze worden niet overgedragen aan de Klant, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

8.2. De Klant is verplicht steeds volgende informatie vermelden: MJco of Jolien Content, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3. De werken mogen door de klant niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden of mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. De klant kan niet verkopen aan derden dan wel te laten publiceren door derden, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de dienstverlener.

8.4. Indien de klant een inbreuk zou plegen, zal de Klant een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval, onverminderd het recht van de Dienstverlener om haar werkelijke schade te vorderen. Het betalen van een schadevergoeding geeft niet het recht aan de klant om het desbetreffende materiaal verder te gebruiken.

 

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP COACHINGSTRAJECTEN

Artikel 9 – uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking

9.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten coaching trajecten aan. De informatie hiervoor kan teruggevonden worden .

9.2. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden online of op een door de klant gekozen locatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.3. Bij aanvang van het traject zal de Dienstverlener in overleg met de Klant meedelen op welke tijdstippen de trainingen zullen plaatsvinden.

9.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

9.4. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

9.5. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

9.6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

9.7. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit wordt meegedeeld uiterlijk 24u voor aanvang van de afspraak. Er zal een nieuwe afspraak worden vastgelegd in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal zij haar beurt verliezen of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend.

 

Artikel 10 – Tarieven en betalingen

10.1. De werkzaamheden worden aangevat na de volledige betaling van de hoofdsom van het gekozen traject of d.m.v. een maandelijkse vergoeding. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maand van de overeenkomst zal bij aanvang een gedetailleerde afrekening worden opgemaakt en gefactureerd, betrekking hebbende op de periode vanaf het ingaan van de overeenkomst tot de eerstvolgende 5e van de maand, vanaf wanneer de SEPA-domiciliëring van toepassing wordt of de verdere facturatie van het maandelijks lidmaatschapsgeld die telkens op de 5e van elke maand wordt opgemaakt en onmiddellijk betaalbaar is.

10.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de dienstverlener gerechtigd om haar diensten stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

10.3. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien de DIenstverlener dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is de Dienstverlener gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze.

10.4. Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE94 7370 5384 1814 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 11 – Duurtijd, wijziging of beëindiging van de overeenkomst

11.1. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal duren. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject of de coaching te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling.

11.2. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

11.3. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteigendom zijn van de Dienstverlener e beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

12.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

12.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

DEEL 4– BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 13 – Betwistingen

13.1. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de maand na ontvangst van de eindfactuur of na einde van de opdracht rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de vennootschap geadresseerd te worden binnen de 8 werkdagen. De klant stemt er mee in de klacht enkel en alleen per mail aan de vennootschap te richten, gericht aan het e-mailadres hello@mjco.be en niet te verspreiden via andere kanalen of sociale media. Indien dit wel wordt gedaan, mag de Dienstverlener een schadevergoeding eisen voor de belopen imagoschade, met een minimum van 750,- euro excl. BTW. Na het verstrijken van deze termijn worden de verkochte goederen of de geleverde diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de klant gesteld bij aankoop en is de Dienstverlener niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

13.2. Ook betaling, zelfs gedeeltelijk van de eindfactuur, of het louter in gebruik nemen, kan als vermoeden gelden dat u stilzwijgend de oplevering heeft aanvaard, tenzij u binnen de 8 dagen na één van voormelde gelegenheden, via aangetekend schrijven een klacht indient.

13.3. Indien de klacht gegrond is, verbindt de Dienstverlener zich ertoe om de klacht te verhelpen binnen de maand.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Overmacht
De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

14.2. Relaties met derden Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

14.3. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

14.4. Technische problemen website
De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

 

Artikel 15 – Publiciteit

De Dienstverlener kan steeds melding maken op sociale media of haar website voor wie zij werkzaam is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Zij zal hiervoor het logo gebruiken dat wordt verschaft door de Klant.

 

Artikel 16 – Gegevensverwerking

16.1. Door het aanvaarden van een aanbod of offerte, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

16.2. Door het aanmaken van een account of het gebruiken van het contactformulier, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

16.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 17 – Algemeen

17.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

17.2. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

17.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

17.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.